Ratio’s en kengetallen

Iedere onderneming heeft behoefte aan beknopte en overzichtelijke informatie. De ratio-module van FinForce biedt hiertoe allerlei mogelijkheden om uw eigen ratio’s te berekenen en te rapporteren.

Ratio’s, ook wel kengetallen of kpi’s genoemd, zijn cijfers waarin meetbare, bedrijfseconomisch relevante gegevens zijn samengevat en in een groter verband worden beoordeeld. Daarbij worden meerdere gegevens die op zichzelf moeilijk zijn te overzien, samengebundeld tot een getal dat bruikbare informatie verschaft. Het unieke bij FinForce is dat de gebruiker zelf mag bepalen welke kengetallen er van toepassing zijn.

Hij heeft de vrijheid om zowel ‘financiële’ als ‘niet-financiële’ kengetallen te gebruiken. Bovendien bestaat de mogelijkheid om de formulering van deze kengetallen naar eigen inzicht te maken. Zo is bijvoorbeeld een solvabiliteits-% voor het ene bedrijf anders dan voor het andere. Denk daarbij aan correcties die gedaan moeten worden bij het bestaan van bijvoorbeeld immateriële activa of een ‘rekening-courant verhouding’ met een groot-aandeelhouder. Deze flexibiliteit is in de praktijk erg belangrijk!

Om u een beeld te schetsen van de manier waarop u in FinForce uw eigen kengetallen formuleert, verwijzen wij naar onderstaand screenshot.

screenshot kengetallen

Hierbij maakt u gebruik van waardes, die afkomstig zijn van grootboekrekeningen uit uw administratie of van zelfbedachte variabelen (bijv. het aantal personeelsleden, het aantal m2 verkoopoppervlakte, etc).

Vervolgens bepaalt u zelf hoe u uw kengetallen wilt presenteren en hoe deze ratio rapportage moet worden ingedeeld.